logo Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Czcionka:

Kontrast:

Budynek Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie

Aktualności:

27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy, a 4 czerwca 2016 r. dniem pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej (Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)

Prace nad Strategią Głównego Urzędu Miar, terenowej administracji miar i administracji probierczej na lata 2016-2020

Rządowy program praktyk w administracji rządowej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1094)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2014 r. poz. 1066)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069)

Ankieta badania poziomu satysfakcji Klienta

System zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025

@ Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie